ASSOTRAM
assotram

Tramvies i troleibusos a Catalunya i Espanya/Trams & trolleybuses in Catalonia and Spain/Tranvías y trolebuses en Catalunya y España
 
Barcelona, 29.11.1967
Un 1200 de la línia 64, surt del final -ja escurçat- del c. Nou de la Rambla cap a Pedralbes.
A 1200-class car, leaves shortened route 64 terminus from Nou de la Rambla street to Pedralbes.
Un 1200 de la línea 64 abandona el final -ya recortado- de la calle Nou de la Rambla en dirección a Pedralbes.
©
Albert Gonzàlez MasipPOLSEU  AQUI  PER  LA VERSIÓ CATALANA
CLICK HERE FOR THE ENGLISH PAGE

CLIQUE AQUÍ PARA LA VERSIÓN ESPAÑOLA


  ESPANYA: LLISTA DE XARXES/ SPAIN'S TRAMWAY SYSTEMS LIST/
LISTA DE REDES EN ESPAÑA
BIBLIOGRAFIA/SPAIN'S TRAMWAY BIBLIOGRAPHY/BIBLIOGRAFÍA

© Albert Gonzàlez Masip per a tots els textos excepte si són signats pels respectius autors, que n'assumeixen la responsabilitat del contingut/for all papers except for those from other authors that assume its content responsibility/para todos los textos excepto los firmados por sus autores, quines asumen la responsabilidad de su contenido.
© Les imatges són propietat dels respectius autors o de l'arxiu propi i no poden ser utilitzades sense acord previ./Pictures are the property of the authors or my own archive and can not be used for any purpose without prior agreement./Las imágenes son propiedad de los autores o de mi propio archivo y no pueden ser utilizadas sin acuerdo previoMember of International List of Scale Model Related Web Sites

HispaLab
HispaLab