bcntrolei
ASSOTRAM

Informació històrica i actual sobre les diferents línies de tramvies i troleibusos de Catalunya


Tornar a l'índex

 
Barcelona:

Foto/Pic: ©Autor
les estacions perdudes del metro
L'estació 'Correos', quan encara formava part de la línia 3. Foto: © autor

 
Barcelona, com moltes altres ciutats amb metro, tenen estacions desaparegudes o que mai arribaren a funcionar. Heus-les aqui.

Barcelona, as many cities with a metro system, has some dissapeared or disused stations. Come on!

Barcelona, como muchas ciudades con metro, tiene estaciones desaparecidas o abandonadas. Vamos a verlas.Línia/Line/Línea 1

 


Estació/Station SANTA EULÀLIA

Oberta/Opened/Abierta:1.7.1932
Tancada/Cerrada/Closed:5.7.1980

Tancada per poder prolongar la línia, fou desmantellada per construir la nova línia subterrània i la nova estació amb el mateix nom/Closed to permit the prolongation and the new station with the same name/Cerrada para permitir la construcción de la prolongación y la nueva estación del mismo nombre.


Desapareguda/Desappeared/Desaparecida.

 


Estació/Station BORDETA

Oberta/Opened/Abierta:10.6.1926
Tancada/Cerrada/Closed:23.12.1983

Primitiu inici de la línia, ho tornà a ser a causa de les obres de prolongació de la línia el 5.7.1980 i es tancà després per ser massa propera a la nova estació SANTA EULALIA./ Former head of the line, works again as termini on 5.7.1980 due to prolongation's works and was closed at the opening prolongation's line as too close to next new SANTA EULALIA station./ Antigua cabeza de línea, lo fue de nuevo el 5.7.1980 durante las obras de prolongación de la línea y clausurada después por ser demasiado cercana a la nueva estación SANTA EULALIA.

Continua intacta/ Still intact/ Sigue intacta.

 


Estació/Station ESPANYA

Oberta/Opened/Abierta: 1929
Tancada/Cerrada/Closed: 1975

La tercera via i la seva andana foren usades durant l'Exposició Internacional del 1929 i després usada per a 'aparcar' combois. Eliminada i convertida en zona d'accés a l'estació i botigues/The third track and platform were used during the 1929 International Exhibit and used later to 'park' trains. Withdrawn and converted to ticket hall and shopping area/ La tercera via y el andén se usaron durante la Exposición Internacional de 1929 y luego para 'aparcar' trenes. Suprimida y convertida en acceso y tiendas


Visible/Can be seen

 


Estació/Station UNIVERSITAT

Oberta/Opened/Abierta: 10.6.1926
Tancada/Cerrada/Closed: 27.7.1971

L'estació original va ser transformada per etapes a fi de permetre el pas de les vies de RENFE entre Pça. Catalunya i Sants i la nova estació fou construïda en dos nivells, un per a cada via, oberta el 23.12.1972./ The former station was withdrawn to permit the construction of a new RENFE tunnel from Pça. Catalunya to Sants. A new metro station was built in two levels, one for each track and opened on 23.12.1972./ La estación original fue cerrada y transformada por etapas para permitir la construcción del túnel de RENFE entre Pça. Catalunya y Sants. La nueva estación del metro se construyó en dos niveles, uno para cada via, y fue abierta el 23.12.1972.

Desapareguda/Desappeared/Desaparecida.

 


Estació/Station CATALUNYA

Oberta/Opened/Abierta: 10.6.1926
Modificada/Modified:

L'estació original va ser transformada a fi de permetre el pas de les vies de RENFE entre Pça. Catalunya l'estació del Nord i inaugurada el 1928. Després, la seva estructura fou de nou modificada separant les vies RENFE i metro i construint un vestíbul superior de banda a banda/The former station was withdrawn to permit the construction of a new RENFE line from Pça. Catalunya to Estació del Nord and reopened in 1928. The structure was again modified including a full lenght mezzanine and almost closing RENFE tracks/ La estación original fue cerrada y transformada para permitir la construcción del túnel de RENFE entre Pça. Catalunya y Estació del Nord y reinaugurada el 1928. Después fué de nuevo modificada por la construcción de un vestíbulo superior y la separación de las vias RENFE y metro.

 

 


Línia/Line/Línea 3


Estació/Station FERNANDO

Oberta/Opened/Abierta:15.4.1946
Tancada/Cerrada/Closed:1.3.1968

Tancada i desmantellada per poder prolongar la línia cap a DRASSANES/Closed to permit the prolongation to DRASSANES/Cerrada y desmantelada para permitir la construcción de la prolongación hacia DRASSANES.


Desapareguda/Desappeared/Desaparecida.


Línia/Line/Línea 4

 

Estació/Station BANC

Mai oberta/Never opened/Nunca abierta

Construïda per l'Ajuntament juntament amb un tram de línia el 1911, fou afegida a la línia el 1925. Situada sota la plaça d'A. Maura té els accessos bloquejats i no fou utilitzada perquè era massa aprop de les dues contigües i les seves dimensions eren inapropiades. Ha estat usada per guardar material de via /Built by the City Council in a tunnel section in 1911, was added to the line in 1925 and used later to store sleepers/ Construida por el Ayuntamiento junto con un tramo de tunel el 1911, fue añadida a la línea el 1925 y usada para guardar material de via.

Sense acabar/Never finished/Sin terminar

 

Estació/Station CORREUS

Oberta/Opened/Abierta:20.2.1934
Tancada/Cerrada/Closed:20.3.1972

Antic final de línia, fou tancada per permetre la prolongació cap a BARCELONETA/Former line's end was closed to permit the prolongation to BARCELONETA/ Antiguo final de línea, fue cerrada para permitir la prolongación hacia BARCELONETA.

Desmantellada, queden restes/Dismantled some parts remains/Desmantelada, quedan restos


Foto/Pic: ©Autor

Línia/Line/Línea 5


Estació/Station GAUDÍ/SAGRADA FAMÍLIA

Mai oberta/Never opened/Nunca abierta

Construïda com a estació de correspondència de l'antiga línia 2, en unificar-se la secció Horta-Sagrada Família amb la línia 5 es convertí en inútil i restà abandonada/Built as a transfer station of the former line 2, when the section Horta-Sagrada Familia was added to line 5 became unserviceable and abandonned/Construida como estación de enlace de la antigua línea 2, al unificarse el tramo Horta-Sagrada Familia con la línea 5, quedó inutilizada y se abandonó.

Intacta. A vegades il·luminada i visible/Intact. Sometimes lighted and visible/Intacta. A veces iluminada y visible

 

 

Aquesta pàgina és en construcció. Properament hi afegirem la línia 6/This site is under work and we'll add line 6 soon/Este sitio está en construcción; próximamente añadiremos la línea 6.© Albert Gonzàlez Masip. Excepte les assenyalades, les fotos són d'autor desconegut/Except shown otherwise, pics are from unknown author/Excepto las señaladas, las fotos son de autor desconocido.