trambcn
ASSOTRAM

Informació històrica i actual sobre les diferents línies de tramvies i troleibusos de Catalunya


Tornar a l'índex
BARCELONA 
Xarxa
Inaugurada: 26.6.1872
Suprimida: 19.3.1971
Ample de via
1000/1435 mm
Longitud màx. 
 220 km
Tracció 
Animal/Vapor/Elèctrica
Tensió
550 V DC
 

Història: La xarxa de tramvies de la ciutat s'articulà a partir de diverses companyies i passà per un conjunt d'etapes que la dugueren dels inicis a la consolidació, punt àlgid i progressiva degradació fins la seva clausura.

1872-1880  En aquesta primera fase es creà l'infrastructura bàsica, amb esquema radial, amb les línies de Gràcia i Barceloneta (B.T.), Sants (T.B.S.), mitja Circumval·lació (S.C.T.), Bonanova i St. Gervasi, Les Corts i Sarrià (C.G.T.) i St. Andreu (T.B.C.S.A), amb el centre gravitacional a la Rambla i després a la pça Catalunya. Les empreses es feien una forta competència per crear noves línies i augmentar la seva presència als carrers. El 1877 s'inaugurà la primera línia (a St. Andreu) amb tracció a vapor.
 
 

BTCo.Ltd. Tramvia 1(bis)
Imperial a cavalls. (1888) Vehicle 'made in USA'.
Tramvia de cavalls a la línia de circumval·lació. Dècada del 1890.
CGT. Tramvia de vapor Màquina núm.6. (1878). Línia de Sant Gervasi. 1882

1880-1899  Aquest és un període de consolidació. Aparegueren noves línies: dreta de l'eixample (T.B.E.G.), Horta (T.H.S.), Badalona (T.V.B.L.) i es completà la de circumval·lació. S'inicià un procés d'absorcions i fusions empresarials liderat per B.T. que conduí a una progressiva homogeneïtzació dels serveis, que es diversificaren enormement. S'adoptaren indicadors de línies. El nombre de projectes tramviaris fou molt gran (l'època d'or dels tramvies), malgrat que pocs es materialitzaren. Es feren els primers assaigs d'enllumenat elèctric dels cotxes amb bateries i s'experimentà un automotor Purrey.


Animació © produïda per Fausto M. Gonzàlez


1899-1912  El primer projecte d'electrificació tramviària data del 1881, el mateix any que s'inaugurà la primera línia  elèctrica de Berlín, però la xarxa no canvià de sistema de tracció fins el 1899. A partir d'aquell any, totes les línies de la ciutat s'electrificaren progressivament, de manera que, el 1907, ja no quedava cap altra sistema de tracció. El període ve marcat també per un increment de línies i un gran creixement dels serveis i la incorporació de nombrós material mòbil. B.T passà a ser controlada per un grup belga i es convertí en L.T.B. el 1905. Altres companyies quedaren englobades en un altre grup, també belga, que s'anomenà T.B.S.A.E., de forma que es procedí a una progressiva concentració empresarial. Aquesta arribà al màxim quan, el 1912, L.T.B. assumí la explotació unificada dels serveis tramviaris, sota la direcció del Marquès de Foronda. Durant el període s'implantaren les parades fixes i els indicadors de línia primer mitjançant lletres (1908) i després amb números  (1911) sobre  fons de colors. S'adoptà un nou color unificat: groc mostassa.
 
 

 BT. Tramvia sèrie
1-124 (1899). Línia de circumval·lació. 
TBSAEx. Tramvia 5 (405). Sèrie 1-12 (401-412) (1901). Línia d'Horta.
CGT. Tramvia 23 (323). Sèrie 1-65 (301-365). (1903). C. Muntaner.
TBSAE. Tramvia 443 (ex43). Sèrie 438-443 (1903). Cotxera St.Martí.
LTB.Tramvia 142. Sèrie 140-165 (1904). Línia C, el 1909. 
LTB. Tramvia 128
Sèrie 125-133 (1906). Cotxera de Diputació.
CGT. Tramvia 380 (ex80)
Sèrie 366-380 (1906). Cotxera de Vilana.
LTB. Sèrie 169-193 (1909)
Línia  Bonanova, prop del pont de Vallcarca.

1912-1925  Durant aquests anys la xarxa  féu poques ampliacions i la seva estructura quedà ja definitivament marcada. S'adquiriren més d'un centenar de cotxes nous però el servei, a causa de l'important creixement demogràfic,  quedà  sempre per sota de la demanda.

1925-1929  La nacionalització (per Llei) de les companyies determinà que L.T.B. es convertís en T.B. Aquesta empresa realitzà esforços considerables a nivell d'infrastructura a fi d'oferir uns serveis tramviaris de primera línia durant el temps que durà l'Exposició Internacional del 1929. S'incorporaren 50 tramvies nous (sèrie 500)
 
 

LTB. Tramvia 226. Sèrie 211-285 (1910-7).
Taller de Sarrià.
TB. Tramvia 947. Sèrie 900-950 (1922). 
Taller de Sarrià.
TB. Tramvia 870. Sèrie 860-889. (1924). Exposició 'Trens i Estacions' el 1981.
TB. Tramvia 525. Sèrie 501-550. (1926). Línia 64 a la Rambla el 1936.

1929-1939  Aquests anys foren de crisi. A la recessió econòmica s'afegí la conflictivitat social i, finalment, la guerra civil acabà per malmetre un sistema tramviari considerat modèl·lic tot just deu anys abans. Increments de tarifes, sabotatges, vagues i serveis deficients conformaren el panorama. La guerra comportà una progressiva reducció dels serveis per manca de recanvis i de subministrament elèctric, danys a les instal·lacions a causa dels bombardeigs i una important descapitalització. Només quedaven 50 cotxes útils a l'acabament de la guerra a Barcelona.

1939-1951  La llarga postguerra afectà enormement els serveis de tramvia. L'Ajuntament obligà T.B. a signar uns Convenis a fi d'articular aspectes burocràtics i reorganitzar la xarxa de transport de superfície. Però la manca de material, les restriccions elèctriques, tarifes altes i inconvenients derivats de l'aïllament d'Espanya determinaren una situació que dugué a  una campanya de premsa antitramviària i que esclatà quan el boicot d'usuaris del 1951. Se suprimí la xarxa urbana de via estreta, en molts casos sense substitució de cap tipus. Malgrat tot, la companyia posà en servei 112 cotxes nous i 100 remolcs i es crearen algunes noves línies. El color passà a ser vermell i crema.
 
 

TB. Tramvia 701. Sèrie 701-712. (1942). Línia 63 a la pça d'Espanya el 1959.
TB. Tramvia 1232. Sèrie 1200-1310. (1943). Línia 50 al Pg. de St. Joan el 1970.
TB. Tramvia  81. Sèrie 1-124. (1898). Línia 36 al Pla de Palau el 1958.
TB. Tramvies 839 i 263.  Línies 60 i 67 a la Gran Via. Finals anys 50. 
TB. Tramvia 1665. Sèrie 1601-1699. (1963). Línia 156 a Collblanc el 1969
TB. Tramvia de servei 36. Davant l'estació de França  el 1970.
El PCC 1653: l'últim tramvia, la nit del 18.3.1971.
 Tramvies a l'espera de ser desballestats,  el 1971. Sta. Coloma de Gramenet.

1951-1965  A partir de la progressiva municipalització de les companyies de transport, es feren esforços per adequar els serveis a una demanda i un urbanisme canviant, malgrat que començà una supressió sistemàtica de línies de tramvia i la seva substitució per autobusos. El 1962 s'adquiriren 99 tramvies tipus PCC de segona mà procedents de Washington i es feren temptatives per comprar tramvies articulats nous. Es liquidaren molts tramvies vells i es canvià el color, que passà a dos tons de blau des de finals dels 50.

1965-1971  Durant aquest període es procedí a una liquidació sistemàtica de la xarxa tramviària, àdhuc línies tot just inaugurades tres anys abans, i a la destrucció de tramvies que només feia 5 anys que rodaven. El 18 de març del 1971, l'alcalde Porcioles veié complert el seu somni d'una Barcelona sense tramvies, amb la complicitat de la premsa i d'una ciutadania absolutament mediatitzada. Els autobusos representaren un encariment de les tarifes i una major incomoditat per al viatger.

Altres dades: La numeració dels tramvies de tracció animal, així com la dels remolcs dels de vapor és molt poc coneguda. Amb l'electrificació, es recomençà pel núm.1 i cada companyia tingué numeracions pròpies fins la unificació del 1911. Les sèries 300, 400 i 900 foren assignades a cotxes motors de via mètrica. Els remolcs de via normal, numerats inicialment a partir del 500,  veieren afegir-se un '1' al davant des del 1926, quan l'entrada en servei de la sèrie 501-550. Els de via mètrica foren parcialment renumerats en les sèries 1601-1729.

Algunes companyies:
B.T.  Barcelona Tramways Co. Ltd.
C.G.T. Compañía General de Tranvías
L.T.B. Les Tramways de Barcelone
T.B.  Tranvías de Barcelona
T.B.C.S.A. Tranvía de Barcelona al Clot y a San Andrés
T.B.E.G. Tranvía de Barcelona, Ensanche y Gracia
T.B.S. Tranvía de Barcelona a Sans
T.B.S.A.E. Societé des Tramways de BNarcelona à S. Andrés et Extensions
T.H.S. Tranvía de S. Juan de Horta a la Sagrera
T.V.B.L. Cia. Anónima de los Tranvías de Vapor de Barcelona y el Litoral
S.C.T. Sociedad Catalana de Tranvías
 
 

MATERIAL  MÒBIL a 31.12.2004
Cotxe núm.
Sèrie
Tipus
Truck/Motors
Construcció
Any
Estat
Propietat
Localització
2
?
B2d
Brill 21E(1)
 -
?
1888
R
TMB
Barcelona
58
1-124
M2d
Brill 21E
 2x15,4 kw
Girona
1899
D
Museu del Transport
Castellar de n'Hug
129
125-133
M2d
Brill21E
2x33 kw
TMB
1906(86)
O
TMB
Barcelona
Tibidabo
525
501-550
M4s
Brill77E
4x20,6 kw
Girona
1926
D
Privada
Parets del Vallès
861
870
870(1)
872
860-889
M2d
M2d
M2d
M2s
Brill21E
2x36,7 kw
sense
2x36,7 kw
2x36,7 kw
Girona
1924
D
X
R/D
X
Privada
Museu T.
TMB
Museu T.
Ejea
Castellar
Barcelona
Castellar
1204
1242
1250
1252 1270
1200-1310
M4s
Maquitrans
4x29 kw
Maquitrans
1943-6
1943-6
1946
1948 1949
D
D
X
X
X
Privada
Privada
Museu T.
Museu T.
Museu T.
Ejea
Bujaralo
Castellar
Castellar
Castellar
1627
1631
1653 1683
1601-1699
M4s
PCC
PCC/Clark
4x33 kw
St. Louis Car Co.
1945-6
D
X
D(2)
X
Privada
Museu T.
Privada
Museu T.
Bujaralo 
Castellar
Ejea
Castellar
14??
1754
1401-1480
1751-1757
B2s
-
Brill 21E
C y E
Maquitrans
1946-50
1951
X
R
Privada.
Museu T.
Ejea
Castellar

 
Cotxes  auxiliars
20
Netejavies
M2d
Schörling/2x? kw
Schörling
1926
D
Privada.
Ejea
103
Greixador LA
M2d
Brill 21E/2x? kw
TB
1899(44)
D(3)
Privada
Ejea
358
Greixador LA
M2d
AEG/2x22 kw
C y E
1904(40)
X(4)
Museu T.
Castellar
LV2
Llimavies
M2d
Brill 21E/2x? kw
TB
1952
R
Museu T.
Castellar

   TIPUS:     M=motor    B=remolc    2=nombre d'eixos    d=bidireccional    s=unidireccional
   ESTAT:    O=operatiu    R=restaurat    D=dolent    X=restes
   (1) Ex867 ex887, va ser numerat 870 per a l'exposició Trens i Estacions el 1981.
        Des de llavors és guardat als baixos de la cotxera de la línia del Tibidabo.
   (2) Últim tramvia que circulà a Barcelona.
   (3) Construït sobre l'antic cotxe 103 de la sèrie 1-124.
   (4) Únic tramvia de via mètrica que quedava i actualment destruït.
 
 

Bibliografia bàsica:
 

ANDREU, Marc (et al.): La ciutat transportada. TMB. Barcelona, 1997
    En català. Resumen en español. Abstract in english.
GIMÉNEZ ATTENELLE, Manuel: Memorias de un peatón.  Ed. autor. Barcelona, 1997. En español
    Líneas de tranvías y trolebuses de Barcelona, años 1939 a 1971.  Ed. autor. Barcelona, 1997. En español
GONZÀLEZ MASIP, Albert: Els tramvies de Barcelona.
    Vol.1: (Dels origens a 1929). Història i explotació. Dalmau. Barcelona, 1997
    Vol.2: (De 1929 ençà). Història i explotació. Dalmau Barcelona, 1998
    En català. Resumen en español. Abstract in english.
ZURITA, Fèlix: Tramvies de Barcelona. Catàleg de material mòbil. MAF. Barcelona, 1988
    En català. En español. In english.


Enllaços

La pàgina de Dewi Williams: Una meravellosa col·lecció de fotos amb color i B/N fetes el 1956. IMPRESCINDIBLE.© Albert Gonzàlez Masip