elements de la narració - ensenyament, llengua i literatura, català
Elements de la narració
  

ELEMENTS DE LA NARRACIÓ


 


Història: Els fets que hi ocorren.


 


Discurs: Estil o manera amb que es conta la història (té a veur amb els recursos literaris que s’empren: Llenguatge, procediments narratius, ordre del discurs, recursos literaris...


 


Estructura:


-  Interna: plantejament (presentació de la situació, de l’ambient i dels personatges), nus i desenllaç.


-         Externa: dedicatòria, pròleg, parts, capítols.


 


Personatges:


-     Protagonista/Antagonista, personatges secundaris, “comparses”.


-         Coneixement directe (els presenta un narrador intern, extern o el mateix personatge)/Coneixement indirecte (es coneixen a través de les seues accions o de les seues paraules).


-         Característiques físiques (aspecte extern)/Característiques psicològiques (manera de ser).


 


Narrador:


-         Extern: Omniscient (coneix els fets i el que pensen i senten els personatges), observador (només conta allò que veu).


-         Intern: Protagonista, secundari, observador (narra els fets en primera persona, però no hi participa; només n’ha estat testimoni).


 


L’espai:


-         Real (amb referències a llocs concrets que es poden reconéixer)/Evocat (creat a partir d’un model real, però modificat)/Imaginari.


-         Macroespai (espai general on succeeixen els fets)/Microespais (espais concrets on succeeixen les diverses accions).


 


El temps:


-         El temps intern de la història: època dels fets que es conten/duració dels fets que es conten, és a dir, temps que passa entre el principi i el final de la història.


-         L’ordre del discurs:: cronològic (ordre lineal), retrospecció (l’acció torna arrere en el temps), anticipació (avancen elements).


 


Llenguatge: d’argot, vulgar, formal, culte...


 


Procediments narratius: Narració/Descripció/Diàleg/Monòleg