pla de treball pdc - ensenyament, llengua i literatura, català
Pla de treball del PDC. Curs 2008-2009
undefined
  Organització de l’aula:-         Ordinàriament l’alumnat seurà en forma de semicercle, d’acord amb l’ordenació que el professorat fixarà en iniciar el curs. També s’organitzaran equips per a realitzar tasques determinades. Generalment els equips seran de 3 persones. Els integrants del grups podran ser fixos o variar en qualsevol moment del curs, si ho estima convenient el professorat. L’objectiu és que al llarg del curs tots els components de la classe hagen format grup amb els altres companys i companyes.-         Extraordinàriament, en funció d’una activitat o seqüència d’activitats concretes s’organitzaran altres tipus d’agrupaments : grup-classe, grups més nombrosos, parelles, treball individual...Material:    ® El centre subministrarà a cada alumne / alumna el següent material:         -         Material fotocopiat per desenvolupar els projectes de treball de l’àmbit Lingüístic i Social i de l’àmbit científic.-         Una carpeta arxivador: on hom anirà guardant totes les activitats individuals realitzades, degudament revisades, així com les fitxes i material de suport que se us vaja aportant al llarg del curs.-         Fundes de plàstic, per arxivar el material degudament classificat.-         Material específic per a realitzar determinats treballs: cartolines, plastilina...Per tal de sufragar les despeses de tot aquest material, cadascun haurà de pagar una quantitat a determinar en funció de la despesa prevista.® El propi alumne / alumna aportarà:-         El material de treball propi: tissores, llapis, bolígraf, colors, llapis fluorescent, pegament de barra, reglets, compassos...-         Diccionaris: Català, castellà, anglès...-         Llibreta microperforada.-         Índex de vocabulari-         Agenda.-         Llibres de lectura obligatòria-         Llibreta de notes de lectura.® Material de consulta per estudiar i fer treballs a casa: diccionari general, diccionari bilingüe, diccionari de sinònims i antònims, manual d’ús de verbs, enciclopèdia o diccionari enciclopèdic... Criteris d’avaluació :®  Seràs avaluat  de la següent manera:-          Al final de cada avaluació hauràs de presentar les activitats  fetes, corregides i ben presentades, amb anotacions, apunts, etc. També lliuraràs l’índex de vocabulari amb les noves paraules apreses.-          Faràs exàmens, controls o proves.-          Realitzaràs activitats orals individuals o col·lectives.-     Lliuraràs textos escrits, individuals o col·lectius, fets a classe o preparats a casa.                         -      Realitzaràs treballs diversos (orals i escrits) sobre els llibres de lectura.-          Participaràs en la classe, presentaràs els treballs dins dels terminis i mostraràs         interès pels continguts de l’assignatura.®  La nota global es calcula de la següent manera:-         Proves i exàmens sobre continguts conceptuals ................................... 20 %-         Continguts procedimentals ................................................................... 35 %            - Presentació, correcció, organització i conservació del               material i treball individual (llibreta, agenda, treballs...) ..  10 %- Treballs en equip o individuals ..........................................  10 %- Lectures obligatòries..........................................................   15 %-         Actitud (assistència i puntualitat, portar el material a classe,  treball diari, esforç i atenció, cooperació i participació, comportament...) ............................................................................................................... 35 %-         Autoavaluació / coavaluació ..............................................................   10 %    ®    La nota d’autoavaluació no podrà fer variar em un +/-20% la mitjana de totes les altres)®     Cada llibre llegit, a banda dels obligatoris, pujarà 1 punt la nota global de lectura, dins l’avaluació  ® La competència bàsica en l’expressió oral (intervencions a classe, narració i descripció de fets i situacions habituals i sobre la pròpia experiència...) és un requisit necessari per aprovar l’assignatura.               ® El lliurament del treball fora dels terminis fixats serà penalitzat amb un                                                                                        disminució del 10% de la nota per dia de retard. Lectures obligatòries: - L’alumne  haurà de llegir obligatòriament dos llibres al llarg del curs, un en castellà i l’altre en valencià, d’entre una llista oberta que els presentarà el professor en iniciar el primer i el segon trimestres del curs.                                                                           -  Web de consulta:

- http://perso.wanadoo.es/calaixdellengua


 


PLA DE TREBALL PER AL CURS 2007-2008 - PDC


Organització de l’aula:


-          Ordinàriament l’alumnat seurà en grups fixos de 3 persones. Els integrants del grups podran ser assignats a un altre grup en qualsevol moment del curs, si ho estima convenient el professorat. La composició dels grups es reconsiderarà de forma sistemàtica al final de cada avaluació. L’objectiu és que al llarg del curs tots els components de la classe classe hagen format grup amb els altres companys i companyes.


-          Extraordinàriament, en funció d’una activitat seqüència d’activitats concretes s’organitzaran altres tipus d’agrupaments : grup-classe, grups més nombrosos, parelles, treball individual...


Material:


    ® El centre subministrarà a cada alumne / alumna el següent material:


-          Material fotocopiat per desenvolpupar els projectes de treball de l’àmbit Lingüístic i Social i de l’àmbit científic.


-          Una carpeta arxivador: on hom anirà guardant totes les activitats individuals realitzades, degudament revisades, així com les fitxes i material de suport que se us vaja aportant al llarg del curs.


-          Fundes de plàstic, per arxivar el material degudament classificat.


-          Un calaix organitzador: on podran guardar el material de treball que calga tenir a classe Material curricular d’estudi i treball dels diferents projectes de treball i altre material complementari fotocopiat.


Per tal de sufragar les despeses de tot aquest material, cadascun haurà de pagar la quantitat de 50 euros.


® El propi alumne / alumna aportarà:


-          El material de treball propi: tissores, llapis, bolígraf, colors, llapis fluorescent, pegament de barra, reglets, compassos...


-          Diccionaris: Català, castellà, anglès...


-          Llibreta microperforada.


-          Índex de vocabulari


-          Agenda.


-          Llibres de lectura obligatòria


-          Llibreta de notes de lectura.


® Material de consulta per estudiar i fer treballs a casa: diccionari general, diccionari bilingüe, diccionari de sinònims i antònims, manual d’ús de verbs, enciclopèdia o diccionari enciclopèdic...Criteris d’avaluació :


®  Seràs avaluat  de la següent manera:


-          Al final de cada avaluació hauràs de presentar la llibreta amb les activitats  fetes, corregides i ben presentades, amb anotacions, apunts, etc. També lliuraràs l’índex de vocabulari amb les noves paraules apreses.


-          Faràs exàmens, controls o proves.


-          Realitzaràs activitats orals individuals o col·lectives.


-     Lliuraràs textos escrits, individuals o col·lectius, fets a classe o preparats a casa.                         -      Realitzaràs treballs diversos (orals i escrits) sobre els llibres de lectura.


-          Participaràs en la classe, presentaràs els treballs dins dels terminis i mostraràs  


       interès pels continguts de l’assignatura.


®  La nota global es calcula de la següent manera:


-          Proves i exàmens sobre continguts conceptuals ................................... 20 %


-          Continguts procedimentals ................................................................... 35 %


            - Presentació, correcció, organització i conservació del


               material i treball individual (llibreta, agenda, treballs...) ..  10 %


- Treballs en equip o individuals ..........................................  10 %


- Lectures obligatòries..........................................................   15 %


-          Actitud (assistència i puntualitat, portar el material a classe,  treball diari, esforç i atenció, cooperació i participació, comportament...) ............................................................................................................... 35 %


-          Autoavaluació / coavaluació ..............................................................   10 %


 

- Qüestions exclusives de l’Àmbit Lingüístic i Social:


 Els continguts de l'àmbit s'articulen i interrelacionan entorn dels següents Projectes de treball, bastits sobre l’eix d’un tema propi de les Ciències Socials:1.   Els moviments migratoris


2.   Les societats humanes. Evolució i diversitat social


3.      Homes i dones. El paper de la dona al llarg de la història. La dona


      en la societat actual


       4.   L’organització política i econòmica de les societats.


5.      Les societats europea i espanyolaSeqüenciació temporal :


-          Primera Avaluació: Projectes 1 i 2


-          Segona Avaluació: Projectes 3 i 4


-          Tercera Avaluació: Projecte 5


Sobre avaluació:


 

®     La nota d’autoavaluació no podrà fer variar em un +/-20% la mitjana de totes les altres)


®      Cada llibre llegit, a banda dels obligatoris, pujarà 1 punt la nota global de l’avaluació


  ® La competència bàsica en l’expressió oral (intervencions a classe, narració i descripció de fets i situacions habituals i sobre la pròpia experiència...) és un requisit necessari per aprovar l’assignatura.


               ® El lliurament del treball fora dels terminis fixats serà penalitzat amb una   disminució del 10% de la nota per dia de retard.


 -Lectures obligatòries:


   L'alumne  haurà de llegir obligatòriament dos llibres al llarg del curs, un en castellà i l’altre en valencià, d’entre una llista oberta que els presentarà el professor en iniciar el primer i el segon trimestres del curs.

                                                                                          


 Web de consulta:


- http://perso.wanadoo.es/calaixdellengua