Pagina nueva 1

 

 


PLA COMARCAL
D'INTEGRACIÓ
DELS IMMIGRANTS
DEL SOLSONÈS

1.     INTRODUCCIÓ

 

Catalunya ha estat tradicionalment una terra d’acollida de població provinent d’altres indrets. Actualment, amb els processos de desenvolupament econòmic que es viuen i la distribució territorial dels recursos de treball, Catalunya té moltes possibilitats de continuar essent un lloc triat per la població que emigra dels països no comunitaris.

 

Les dificultats amb què aquestes persones es troben al nostre país pot provocar que es generin processos negatius d’incorporació a la societat que els acull. Les raons són diverses: l’aplicació d’una legislació que, sovint, té molt més de controladora que d’integradora; la por al desconegut, tant per part de la població que arriba com per part de la població que acull; les dificultats provocades per la manca de coneixement de la llengua, els costums, els recursos i els serveis; la precarietat i les males condicions de les ocupacions laborals que realitzen; i els sistemes d’accés a l’habitatge i la situació de degradació en què aquests es troben.

 

En aquesta línia i amb la finalitat de contribuir a la plena integració d’aquests col·lectius a la vida social de Catalunya, potenciant la convivència i la cohesió comunitària, així com la igualtat d’oportunitats i d’accés als recursos, el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya porta a terme, com a elements de lluita contra l’exclusió social, els plans comarcals d’integració dels immigrants.

 

El Departament de Benestar Social i el Consell Comarcal del Solsonès han signat un conveni de col·laboració per a la realització del Pla Comarcal d’Integració dels Immigrants a la comarca del Solsonès.

 

El primer pas per assolir els objectius del pla consisteix en l’elaboració d’un estudi que serveix per fer un diagnosi de necessitats concretes en els diferents àmbits :  Serveis  Socials, Educació (als fills d’immigrants i educació per a adults), Sanitat, Treball, Habitatge, Lleure i Cultura.

 

Per portar a terme aquest estudi, el Departament de Benestar Social ha signat un conveni amb Creu Roja Solsona perquè aquesta entitat el porti a terme.

 

2.     OBJECTIUS

 

Objectiu    general :

 

Contribuir a la plena integració dels col·lectius d’immigrants a la vida social de Catalunya, potenciant la convivència, la cohesió comunitària, la lluita contra l’exclusió social i la igualtat d’oportunitats i d’accés als recursos col·lectius.

 

Objectius    específics :

 

§        Determinar les necessitats del col·lectius d’immigrants extracomunitaris  que viuen  a les comarques on s’implementen els plans.

 

§        Implicar les diverses administracions públiques en els processos d’integració dels immigrants.

 

§        Afavorir els processos de coordinació interinstitucional, per mitjà de creació de canals de comunicació estables i periòdics (consell rector, comissions tècniques i comissió de participació).

 

§        Posar en marxa les accions necessàries que impliquin un treball conjunt per garantir la màxima eficàcia i eficiència en la utilització dels diversos serveis i recursos.

 

§        Implicar els agents socials locals en el treball comunitari que faciliti els processos d’integració dels immigrants a través de la comissió tècnica comarcal i dels grups de treball, així com d’altres mecanismes que es vagin definint.

 

§        Detectar les potencialitats dels agents del territori per fer possible un desenvolupament comunitari integrador dels “nous veïns”.

 

§        Afavorir la implicació dels mateixos immigrants a través de la comissió de participació i d’altres mecanismes que es vagin definint.

 

§        Promoure la participació de tots els agents en el disseny i l’execució de les actuacions i programes.

 

§        Potenciar la implementació de mesures que promoguin el contacte i la interacció entre les persones (seminaris, exposicions, festes interculturals, cursos, etc.), que afavoreixin el coneixement mutu i la superació dels estereotips.

 

 

3.     METODOLOGIA

 

Cada pla comarcal s’inicia amb la realització d’un estudi diagnòstic de la realitat de la immigració i de les necessitats. Aquest estudi ha de fer una sèrie de propostes i prioritats.

 

              Per la realització d’aquest estudi s’utilitzarà majoritàriament el mètode qualitatiu, sobretot a través de la tècnica de l’entrevista. Malgrat això, es complementarà amb el contrast de dades numèriques especialment dels padrons municipals i amb les obtingudes a partir del qüestionari de l’OPI (Observatori Permanent de la Immigració).

 

 

Objecte   d’estudi

 

     La població objecte d’estudi es correspon als immigrants estrangers assentats als municipis que constitueixen la comarca del Solsonès, tot i que es farà especial èmfasi en la migració extracomunitària. Les persones es captaran de diverses maneres, respectant sempre la idiosincràsia de cada municipi, mitjançant cartes enviades des del Consell Comarcal, contactes directes amb escoles d’adults, associacions d’immigrants, etc. La nostra intenció es la de desglossar la comunitat immigrada per nacionalitats, per sexes, etc.

 

 

     Malgrat això, no tan sols ens interessa conèixer l’opinió o la vivència dels immigrants, sinó que es preveu obtenir informació d’altres agents que constitueixen la comunitat autòctona i que la contemplen des de diferents grups (serveis socials, educació, sanitat, treball, habitatge, lleure i cultura). Grups de persones que tenen càrrecs importants dins dels municipis, que treballen en diferents serveis, que hi tenen relacions directes amb els estrangers ... aquestes persones també són objecte d’estudi. Ens interessa saber com pensen, com perceben aquesta situació, com treballen cada dia, quines dificultats troben, quines solucions hi veuen ... A partir d’aquí podrem elaborar un recull de propostes d’actuació reals i concretes per a cada camp.

 

         4.  ÀMBITS    D’INTERVENCIÓ

 

En una segona etapa, es posen en marxa actuacions per donar resposta a les prioritats. Aquestes s’adrecen, prioritàriament, als àmbits d’intervenció següents :

 

 

Mediació intercultural:  Les diferències culturals dificulten, a vegades, l’accés de la població nouvinguda als recursos i serveis, així com la seva incorporació a la societat d’acollida. Sovint, també, els professionals que els han d’atendre tenen dificultats per interrelacionar-se amb aquesta. Davant aquesta situació es fa necessari plantejar accions que facilitin ponts de contacte i de diàleg intercultural, que ajudin als professionals a entendre les diferències culturals i pugui així intervenir professionalment, i, a la vegada, facilitin als nouvinguts la informació i coneixement de la realitat on viuen.

 

 

Acollida:  Garantir l’accés dels immigrants al conjunt de serveis i recursos existents a la comarca, promoure mesures d’informació, orientació i acollida a nivell local, garantir l’accés a l’allotjament. Aquestes accions han de tenir en compte la sensibilització, orientació, suport a l’accés i mediació en el lloguer d’habitatges.

 

 

Formació i inserció sociolaboral:  Facilitar la incorporació de les persones immigrades a les ofertes normalitzades de formació d’adults i formació ocupacional.

 

 

Promoció de la dona immigrant:  Aspectes relacionats amb processos i dinàmiques d’interrelació, de participació i de motivació, de manera que es potenciïn iniciatives que promoguin l’autonomia de les dones immigrants i les seves capacitats i potencialitats.

 

 

Ensenyament:  Accions complementàries i responsabilitats del centre escolar: tractament de certs conflictes socials i culturals que apareixen en l’àmbit escolar, la dinamització de la sensibilització escolar en aspectes relatius a la diversitat i la lluita contra el racisme, promoure la participació i el contacte dels pares d’origen estranger, entre altres.

 

 

Salut:  actuacions complementàries a les competències i responsabilitats previstes en el marc de l’atenció sanitària de cara a potenciar la generalització d’aquesta a la població immigrant, tant des de la perspectiva de la prevenció com de la immediatesa que suposa una malaltia. Promoure també la formació dels professionals.

 

 

Participació i diversitat cultural:  Promoure i dinamitzar la participació social de la població d’origen immigrant en processos de desenvolupament social local, així com en la seva vida associativa i cívica d’un territori, no com a objecte assistit sinó com a subjecte actiu, autònom i responsable.

 

 

La finalitat del PCIISolsonès, és la de constituir com una organització multisectorial que treballi per a la plena integració d’aquestes persones i que aplegui un gran equip multidisciplinari de professionals i voluntariat social. Amb tot, volem aconseguir que les respostes siguin sempre a nivell comarcal i, per tant, que arribin a tots els pobles, i que també des dels propis pobles sigui d’on ens arribin les demandes i les idees.

 

Des del Pla hem de treballar per modelar una comarca on la interculturalitat, la diferència i la diversitat es visualitzen com a riquesa i es fomenti la convivència per damunt de tot. Volem aconseguir un Solsonès preparat per rebre i acollir aquestes persones, per relacionar-se amb elles amb normalitat, desterrant conceptes desafortunats i facilitant una mica, el difícil tràngol que de per si suposa haver d’emigrar.

 

 

 

         Tècniques  i  instruments

 

Les tècniques que s’utilitzaran per a la realització d’aquest estudi (quantitatives  i  qualitatives) seran les següents:

 

·        Buidatge de dades estadístiques: dels padrons municipals, Institut Nacional d’Estadística i altres registres específics (sanitat, serveis socials, treball, habitatge, educació i formació d’adults).

 

·        Recerca bibliogràfica.

 

·        Entrevistes semidirigides, qüestionari:

 

-              Les entrevistes semidirigides estan destinades als diferents col·lectius de persones que treballen en diversos àmbits d’estudi i es faran mitjançant un breu guió d’entrevista, que variarà depenent de cada sector, tot i que mínimament.

 

-              El qüestionari que s’aplicarà està elaborat per L’Observatori Permanent de la Immigració (OPI) i mesura el grau d’integració dels immigrants. 

 

 

 

La   selecció   de   la   mostra

 

La selecció de la mostra tant de professionals com d’empresaris i altres, es farà seguint el criteri de saturació, és a dir, es donarà per explorat un camp quan les informacions obtingudes es comencin a repetir.

 

Òbviament, en aquest enfocament no es planteja una representació estadística, però tampoc el sistema d’acumular entrevistes indiscriminadament. Cal identificar elements significatius que estructuren el tema de la immigració a la comarca, a través de diferents casos i dels diferents contextos.

 

En relació amb els immigrants estrangers, la selecció de la mostra estarà majoritàriament constituïda per col·lectius, en aquest cas, per nacionalitats i per sexes. La informació s’obtindrà mitjançant entrevistes i l’aplicació del qüestionari de l’OPI.

 

Les entrevistes s’estructuraran seguint un ordre vertical (mètode de mostreig teòric i en cascada), és a dir, es començarà pels càrrecs més elevats de cada àmbit (regidors, gerents, directors, etc.) als quals se’ls explica l’objecte d’aquesta investigació, i se’ls hi demana suport per tal de poder treure el màxim d’informació possible.

 

 


ÍNDEX SOM.NIT TELEASSISTÈNCIA MARATÓ DE TV3 IMMIGRANTS PREVENTIUS CONDUCTES VIOLENTES NOTICIES, ACTIVITATS ACTES REUNIONS ENLLAÇOS