Pagina nueva 1

 

 


 

                      

 

PROJECTE  D’ACCIÓ  DIRECTA  DE  PREVENCIÓ  I  REDUCCIÓ  DE  RISCOS  EN  EL  CONSUM  DE  DROGUES  ADREÇAT  A  JOVES  EN  ESPAIS  D’OCI  NOCTURN

 

            La realitat ens mostra que entre els joves hi ha consum de drogues, tant legals com il.legals.  Amb això no s’està dient que tots els joves prenguin drogues, però si que molt sovint, aquest consum s’associa a la diversió, a la festa. Precisament, és en aquests espais on normalment els joves decideixen consumir o no.

            A més, aquests consums més recreatius i de cap de setmana moltes vegades fan que se’n magnifiquin les avantatges i es relativitzin els riscos o es deixin de banda.

            Davant d’aquesta realitat s’han de plantejar nous projectes i noves formes d’intervenir orientats a la promoció de la salut, entenent com a tal la facultat d’elecció d’un estil de vida d’acord amb l’entorn.

            El Projecte SOM.NIT d’Acció Directa d’Informació, Prevenció i Reducció de Riscos en el consum de Drogues, QUE Creu Roja Joventut amb  el  suport  de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i el departament de Sanitat i Seguretat Social, pretén donar resposta a aquesta situació.

            Es tracta doncs, d’una xarxa de voluntaris Joves Agents de Salut, que formen part dels espais d’oci nocturn, formats i disposats a oferir i apropar a altres joves informació (amb material de suport) sobre l’efecte de diferents substàncies, sobre els recursos que tenen a l’abast, etc. Però sempre des d’una òptica no paternalista, ni moralista, sinó des d’una perspectiva que promogui la lliure decisió, responsable i coherent, de la persona.

Joves  Agents  de  Salut (JAS)  són voluntaris de Creu Roja Joventut, degudament formats, que treballen en la prevenció i reducció dels riscos derivats d’hàbits nocius, trastorns alimentaris, sexualitat, etc. entre joves.

 

 

Si voleu més informació o formar part d’aquesta xarxa de voluntaris poseu-vos en contacte amb l’Oficina Local de Creu Roja Joventut :

 

Telèfon Creu Roja Solsona:  973 48 06 52

 

 

MATERIAL  DE  SUPORT

 

            Es compta amb tres tipus de material de suport complementari per a portar a terme la intervenció:

-          Targetes tipus calendari. Donen informació objectiva i específica sobre diferents substàncies.

-          Postal Free. Donen una informació més vivencial, experimencial i propera als sentiments a partir d’unes narracions que plantegen diferents situacions relacionades amb el consum de substàncies.

-          Llepa-la.  Es pretén treballar el procés de decisió personal i d’adulteració de les les substàncies il.legals.

-     Policonsum.

 

            SOM.NIT  neix a continuació del Projecte pilot de Prevenció i Reducció  de riscos en el consum de drogues de síntesi desenvolupat l’any 1999 a la ciutat de Barcelona conjuntament per Creu Roja Joventut i la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

            Després d’aquesta primera fase, on es va realitzar una anàlisi de la realitat a Barcelona i diverses intervencions a discoteques d’aquesta ciutat, es va plantejar la necessitat d’ampliar el projecte a la resta de Catalunya.

            Per aconseguir-ho es va comptar amb els voluntaris de Creu Roja Joventut, formant-los com a Joves Agents de Salut, perquè poguessin ser ells els que portessin a terme les intervencions.

            Durant els anys 2000 i 2001 SOM.Nit es va desenvolupar a tot el territori cátala a partir de voluntaris de Creu Roja Joventut. Enguany, s’inicia una nova etapa.

            SOM.NIT té com a finalitat promoure la salut i millorar la qualitat de vida dels joves que freqüenten els espais d’oci en horari de tarda i nit, prevenint i/o disminuint riscos en el consum de drogues.

Les activitats aniran enfocades a :

·        La prevenció, pretenent evitar-ne el consum o, en cas que aquest es produeixi, retardar-lo al màxim.

·        La reducció de riscos, entenen aquesta com les estratègies individuals i/o col.lectives destinades a minimitzar els riscos associats al consum de drogues sense necessàriament disminuir-lo o eliminar-lo.

Aquestes estratègies parteixen de l’acceptació que l’ús de drogues legals i il.legals forma part de la realitat i busquen minimitzar-ne els efectes nocius en lloc d’ignorar-los.

 

Els Joves Agents de Salut  realitzaran:

 

·        Actuació indirecta, oferint informació sobre drogues i relacions sexuals segures mitjançant material escrit al qual els joves podran accedir lliurement i sense cap tipus de compromís.

 

·        Actuació directa,  mitjançant un apropament als joves a partir de relacions basades en el respecte, que facilitin la interacció mi el diàleg (intervanvi d’informació, opinions, experiències, etc.)

 


ÍNDEX SOM.NIT TELEASSISTÈNCIA MARATÓ DE TV3 IMMIGRANTS PREVENTIUS CONDUCTES VIOLENTES NOTICIES, ACTIVITATS ACTES REUNIONS ENLLAÇOS