Poesia clàssica xinesa

 Poesia clàssica xinesa

Versions en català dEduard  J. Verger

Xiè Língyùn (385-433)

Xiè Tiào (464-499)

Mèng Hàorán (689-740)

Wáng Chānglíng (698?-755?)

Hán Shān (?-?)

L
ĭ Bái (701-762)

Wáng Wéi (701- 761)

Dù F
ǔ (712-770)

Lú Lún (? - 798?)

Hán Yù (768-824)

Bái Jūyì (772- 846)

Liú Yǔxī (772–842)

L
ĭ Shè (segle IX)

L
ĭ (790-816)

Dù Mù (803-852?)

Chén Táo (812? - 885?)

Wáng Jiàn (segle IX)

L
ĭ Qúnyù (segle IX)

Cu
ī Dàoróng (segle IX)

Zhèng Ào (865 - 939)

Lĭ Yù (937-978)

Sū Shì (1037-1101).

ENLLAÇOS

.

Llicència de Creative Commons

correu
.
En xarxa des del 3 d'abril del 2012

tumblr analytics