Introducció

Introducció

Les torres de l’aigua compten amb una llarga història d’imbricació d’aquests elements patrimonials i la població de Terrassa per la qual cosa creiem necessàries la implementació d’iniciatives que hagin de ser engegades pels centres educatius del municipi. En aquest sentit, a continuació us mostrem una guia per tal d’ajudar-vos en al llarg del procés d’apadrinament d’un monument.

L’eix vertebrador d’aquests projectes serán les torres de l’aigua. L’educació en valors pot ser vehiculitzada a través de l’estudi del patirmoni històric urbà de Terrassa. L’adopció simbólica per part dels diferents centres de Terrassa hauria de tenir com a conseqüència directa el coneixement més proper de l’alumnat d’aquest patrimoni i com a conseqüència col·lateral l’abertura de les comunitats educatives a la societat.