ALGUNES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

ALGUNES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

CARACTERÍSTIQUES CONCRETES DE LA PROVA D’ACCÉS

1.Traducció: a triar entre dos textos seleccionats entre Cèsar (opció A) o de qualsevol autor de la Literatura Romana (opció B), amb una extensió entre 30 i 35 paraules (podent ser modificats per a adaptar-se als mínims gramaticals requerits). El text disposarà d'una explicació contextualitzadora, manifestant en quin lloc de l'obra s'inclou.5 punts

2.Pregunta de morfologia sobre 4 paraules del text, que pertanyeran, a ser possible, a categories diferents:
-nominal (substantiu, adjectiu, pronom).
-verbal (verb).
S'haurà d'indicar cas/casos, gènere i nombre (en substantius i pronoms), més el grau (en el cas d'adjectius) i persona, nombre, veu, temps, mode i verb de què procedeix (en el cas dels verbs).1 punt

3.Anàlisi sintàctica (no comentari, tret que l’alumne ho crega convenient): funcions de tots els elements oracionals i tipus de proposicions i funcions de les proposicions que apareguen. 2 punts

4.Evolució històrica del llatí a les llengües romàniques: composició almenys de 5 verbs llatins en total per modificació preverbial a partir de la base lèxica de dos verbs del text. A continuació exposició almenys de 5 paraules en total en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià evolucionades a partir de les bases lèxiques esmentades o els verbs llatins que s’han compost. 1 punt

5.Temes de literatura: s'exposarà un gènere literari (en més o menys un full, l'alumne concretarà: característiques del gènere, autors més representatius i condicionants polítics, socials, ideològics, històrics...).1 punt

(Notes d’interés:
-Es permetrà l'ús del diccionari. L'alumne disposarà d'un vocabulari que contindrà tots i cadascun dels vocables inclosos als textos i llurs significats
-L'exercici durarà 90 minuts
-Criteris de correcció: pel que fa a la traducció es valorarà la identificació de l'argument del text, la correcció gramatical i lèxica de la traducció i la coherència entre la traducció i el comentari sintàctic del text; pel que fa a les altres qüestions, es valorarà l'adequació de la resposta a la pregunta)

SETEMBRE 1997

EXERCICI A:

Cèsar després d'una llarga jornada arriba a Noviodun

Postridie eius diei Caesar, priusquam se hostes ex terrore ac fuga reciperent, in fines Suessionum, qui proximi Remis erant, exercitum duxit et magno itinere confecto ad oppidum Noviodunum contendit.

(CAES. Gall. II 12, 1)

N.B. Suessiones, -um: els suessions, poble de la Gal·lia

Noviodunum, -i: Noviodun, plaça forta dels suessions

A)TRADUCCIÓ

B)QÜESTIONS:

1.Comentari sintàctic del text

2.Formar altres formes verbals, per modificació preverbial i paraules derivades d'elles en qualsevol llengua coneguda, sobre duxit i confecto

3.La Historiografia o l'Oratòria

 

EXERCICI B:

Els germànics es retiren a l'altra banda del Rin

Germani desperata expugnatione castrorum, quod nostros iam constitisse in munitionibus videbant, cum ea praeda quam in silvis deposuerant trans Rhenum sese receperunt.

(CAES. Gall. VI 41, 1)

A)TRADUCCIÓ

B)QÜESTIONS:

1.Comentari sintàctic del text

2.Formar altres formes verbals, per modificació preverbial i paraules derivades d'elles en qualsevol llengua coneguda, sobre videbant i receperunt

3.L'Èpica o la Lírica

 

JUNY 2000

EXERCICI A:

Cèsar ordena a P. Crassus que vaja cap a Aquitània

Publium Crassum cum cohortibus legionariis duodecim et magno numero equitatus in Aquitaniam proficisci iubet, ne ex his nationibus auxilia in Galliam mittantur ac tantae nationes coniungantur.

(CAES. Gall. III 11, 3)

A)TRADUCCIÓ

B)QÜESTIONS:

1.Comentari sintàctic del text

2.Formar altres formes verbals, per modificació preverbial i paraules derivades d'elles en qualsevol llengua coneguda, sobre mittantur i coniungantur

3.La Historiografia o l'Oratòria

 

EXERCICI B:

Text 8 de l'antologia

 

SETEMBRE 2000

EXERCICI A:

Darius, rei dels perses, decideix fer la guerra als escites

Eisdem temporibus Persarum rex Darius ex Asia in Europam exercitu traiecto Scythis bellum decrevit. Pontem fecit in Histro flumine, qua copias traduceret.

(CORN. NEPOS, Mil. III, 1)

A)TRADUCCIÓ

B)QÜESTIONS:

1.Comentari sintàctic del text

2.Formar altres formes verbals, per modificació preverbial i paraules derivades d'elles en qualsevol llengua coneguda, sobre inferre i traduceret

3.La Historiografia o l'Oratòria

 

 

EXERCICI B:

Text 15 de l'antologia

 

JUNY 2001

EXERCICI A:

Cèsar retira l'exèrcit als quarters d'hivern

Itaque vastatis omnibus eorum agris, vicis aedificiisque incensis Caesar exercitum reduxit et in Aulereis Lexoviis reliquisque item civitatibus, quae proxime bellum fecerant, in hibernis conlocavit.

(CAES. Gall. III, 29, 3)

A)TRADUCCIÓ

B)QÜESTIONS:

1.Anàlisi sintàctica del text

2.Formar altres formes verbals, per modificació preverbial i paraules derivades d'elles en qualsevol llengua coneguda, sobre reduxit i conlocavit

3.La Historiografia o l'Oratòria

EXERCICI B:

Text 11 de l'antologia

 

JUNY 2002

EXERCICI A:

Alguns pobles d'Hispània s'uneixen a Cèsar i li subministren aliments

Hos Tarraconenses et Lacetani et Ausetani et paucis post diebus Illurgavonenses, qui flumne Hiberum attingunt, insequuntur. Petit ab his omnibus ut se frumento iuvent. Pollicentur atque omnibus undique conquisitis iumentis in castra deportant.

(CAES. Civ. I 60, 2-3)

A)TRADUCCIÓ

B)QÜESTIONS:

1.Anàlisi sintàctica del text

2. Formeu un mínim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades a partir d'ells en qualsevol llengua oficial de la Comunitat Valenciana, sobre insequuntur i deportant

3.La Historiografia o l'Oratòria

 

EXERCICI B:

Tercer paràgraf del text 35 de l'antologia

 

JUNY 2003

EXERCICI A:

Pompeu embarca els seus soldats

His paratis rebus, milites silentio naves conscendere iubet, expeditos autem ex evocatis, sagittarios funditoresque raros in muro turribusque disponit. Hos certo signo revocare constituit, cum omnes milites naves conscendissent.

(CAES. Civ. I, 27, 5-6)

A)TRADUCCIÓ

B)QÜESTIONS:

1.Anàlisi sintàctica del text

2.a.Analitza morfològicament les següents formes nominals i indica'n el cas o casos, el gènere i el nombre: milites, certo, hos

b.Igualment analitza morfològicament la següent forma verbal, i indica'n el verb de què procedeix, la veu, el mode, el temps, el nombre i la persona: conscendissent

3.Formeu un mínim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades a partir d'ells en qualsevol llengua oficial de la Comunitat Valenciana, sobre disponit i constituit

4.La Historiografia o l'Oratòria

 

EXERCICI B:

Text 25 de l'antologia

 

SETEMBRE 2004
EXERCICI A
La religió dels germànics
Germani multum ab hac consuetudine differunt. Nam neque druides habent, qui rebus divinis praesint, neque sacrificiis student. Deorum numero eos solos ducunt quos cernunt et quorum aperte opibus iuvantur: Solem et Vulcanum et Lunam.
(CAES. Gal. VI, 21)
A)TRADUCCIÓ
B)QÜESTIONS:
1.Anàlisi sintàctica del text
2.Anàlisi morfològica de les següents formes que figuren al text: qui, rebus, divinis, iuvantur.
3.Formeu un mínim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades a partir d'ells en qualsevol llengua oficial de la Comunitat Valenciana, sobre differunt i ducunt
4.Lírica romana o l'Oratòria

EXERCICI B
Les edats de l’home: l’Edat d’Or
Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo,
sponte sua sine lege fidem rectumque colebat.
Poena metusque aberant nec verba minantia fixo
aere legebantur, nec supplex turba timebat
iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti.
(OV. Met. I, 89-93)
A)TRADUCCIÓ
B)QÜESTIONS:
1.Anàlisi sintàctica del text
2.Anàlisi morfològica de les següents formes que figuren al text: lege, colebat, tuti, quae.
3.Formeu un mínim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades a partir d'ells en qualsevol llengua oficial de la Comunitat Valenciana, sobre legebantur i colebat
4.Historiografia o Teatre

JUNY 2005
EXERCICI A
Hanníbal es dirigeix cap a Itàlia a través dels Alps
Ad Alpes postea venit, quae Italiam ab Gallia seiungunt et quas nemo umquam cum exercitu ante cum praeter Herculem transierat. Loca patefecit, itinera muniit, efficit ut elephantus ornatus e aire posset.
(NEP. Han. 3)
A)TRADUCCIÓ
B)QÜESTIONS:
1.Anàlisi sintàctica del text
2.Anàlisi morfològica de les següents formes que figuren al text: exercitu, ornatus, quas, transierat.
3.Formeu un mínim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades a partir d'ells en qualsevol llengua oficial de la Comunitat Valenciana, sobre venit i transierat
4.Èpica o Teatre

EXERCICI B
A Plini el Jove no li agradaven els jocs del circ romà
Circenses erant; est genus spectaculi quo ne levissime quidem teneor. Ego capio aliquam voluptatem, quod hac voluptate non capior. Ac per hos dies libentissime otium meum in litteris colloco, quos alii otiosissimis occupationibus perdunt. Vale.
(PLI. Cartes, IX, 6)
A)TRADUCCIÓ
B)QÜESTIONS:
1.Anàlisi sintàctica del text
2.Anàlisi morfològica de les següents formes que figuren al text: otiosissimis, voluptate, hos, teneor.
3.Formeu un mínim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades a partir d'ells en qualsevol llengua oficial de la Comunitat Valenciana, sobre capio i colloco
4.Historiografia o Lírica

SETEMBRE 2005
EXERCICI A
Cèsar arriba a Còrdova i Gades se li entrega; per això, una legió abandona Varró
His cognitis rebus, altera ex duabus legionibus, quae vernacula appellabatur, ex castris Varronis adstante et inspectante ipso signa sustulit seseque Hispalim recepit; atque in foro et porticibus sine maleficio consedit.
(CAES. Civ. II, 20)
A)TRADUCCIÓ
B)QÜESTIONS:
1.Anàlisi sintàctica del text
2.Anàlisi morfològica de les següents formes que figuren al text: maleficio, inspectante, altera, sustulit.
3.Formeu un mínim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades a partir d'ells en qualsevol llengua oficial de la Comunitat Valenciana, sobre sustulit i inspectante
4.Historiografia o Oratòria

EXERCICI B
Sempre veiem la palla en el muscle aliè, no la biga en el nostre
Peras imposuit Iuppiter nobis duas:
propriis aliam repletam vitiis post tergum dedit,
alienis ante pectus suspendit gravem aliam.
Hac re videre nostra mala non possumus;
alii simul delinquunt, censores simus.
(FEDRE. Faules, IV, 3)
A)TRADUCCIÓ
B)QÜESTIONS:
1.Anàlisi sintàctica del text
2.Anàlisi morfològica de les següents formes que figuren al text: peras, gravem, nobis, delinquunt.
3.Formeu un mínim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades a partir d'ells en qualsevol llengua oficial de la Comunitat Valenciana, sobre imposuit i dedit
4.Oratòria o Teatre.

JUNY 2006

EXERCICI A

Cató rep el govern de l'Hispània Citrerior (Nepot, Cato, 2)

[Cato] consulatum gessit cum L. Valerio Flacco, sorte provinciam nactus Hispaniam citeriorem, exque ea triumphum deportavit. Ibi cum diutius moraretur, P. Scipio Africanus, consul iterum, cuius in priori consulatu quaestor fuerat, voluit eum de provincia depellere.

A)TRADUCCIÓ
B)QÜESTIONS:
1.Anàlisi sintàctica del text
2.Anàlisi morfològica de les següents formes que figuren al text: quaestor, citeriorem, ea, moraretur.
3.Formeu un mínim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades a partir d'ells en qualsevol llengua oficial de la Comunitat Valenciana, sobre deportavit i depellere
4.Èpica o Oratòria

EXERCICI B

Inici de la segona guerra púnica i setge de Sagunt (Eutropi, Breviarium ab urbe condita, III, 7)

Eodem anno bellum Punicum secundum Romanis inlatum est per Hannibalem, Carthaginiensium ducem; is Saguntum, Hispaniae civitatem Romanis amicam, obpugnare adgressus est, annum agens vicesimum aetatis, copiis congregatis CL milium. Huic Romani per legatos denuntiaverunt ut bello abstineret.

A)TRADUCCIÓ
B)QÜESTIONS:
1.Anàlisi sintàctica del text
2.Anàlisi morfològica de les següents formes que figuren al text: civitatem, secundum, eodem, adgressus est.
3.Formeu un mínim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades a partir d'ells en qualsevol llengua oficial de la Comunitat Valenciana, sobre denuntiaverunt i abstineret
4.Lírica o Historiografia

SETEMBRE 2006

EXERCICI A

CÈSAR ORDENA REUNIR LES SEUES TROPES (Cèsar, De bello gallico V 46)

Cèsar ha rebut una carta amb notícies de la perillosa situació d’una part del seu exèrcit.

Caesar, acceptis litteris hora circiter undecima diei, statim nuntium in Bellovacos ad M. Crassum
quaestorem mittit, cuius hiberna aberant ab eo milia passuum XXV; iubet media nocte legionem proficisci
celeriterque ad se venire.

Cèsar acudeix en ajuda dels seus soldats.

A) TRADUCCIÓ DEL TEXT
B) QÜESTIONS:
1a) Anàlisi sintàctica del text.
2a) Anàlisi morfològica de les següents formes que figuren al text: quaestorem, media, cuius, iubet.
3a) Compon almenys 5 verbs llatins en total per modificació preverbial a partir de la base lèxica de mittit i aberant. A
continuació forma almenys 5 paraules en total en qualsevulla de les llengües de la Comunitat Valenciana a partir de les
esmentades bases lèxiques.
4a) Contesta a un dels dos temes proposats: Lírica romana o Historiografia romana.

EXERCICI B

CÈSAR CONQUESTA LA GÀL•LIA (Suetoni, C. Iulius Caesar 25)

L’autor comença a referir les campanyes militars de Cèsar.

[Caesar] gessit autem novem annis, quibus in imperio fuit, haec fere. Omnem Galliam, quae saltu Pyrenaeo
Alpibusque et monte Cebenna, fluminibus Rheno ac Rhodano continetur patetque circuitu ad bis et tricies centum
milia passuum1, praeter socias ac bene meritas2 civitates in provinciae formam redegit.

L’autor continua amb les victòries de Cèsar sobre els Germans.

1.- ad bis et tricies centum milia passuum = “d’aproximadament 3.200 milles”.
2.- meritas: part. de perf. de mereor, concertat amb civitates; bene meritas = “que havien prestat bons serveis”.

A) TRADUCCIÓ DEL TEXT
B) QÜESTIONS:
1a) Anàlisi sintàctica del text.
2a) Anàlisi morfològica de les següents formes que figuren al text: saltu, omnem, quae, redegit.
3a) Compon almenys 5 verbs llatins en total per modificació preverbial a partir de la base lèxica de gessit i continetur. A
continuació forma almenys 5 paraules en total en qualsevulla de les llengües de la Comunitat Valenciana a partir de les
esmentades bases lèxiques.
4a) Contesta a un dels dos temes proposats: Teatre romà o Èpica romana.

JUNY 2007

EXERCICI A


CÈSAR REALITZA LES DISPOSICIONS OPORTUNES PER A HIVERNAR DESPRÉS DE LA CAMPANYA A BRITÀNIA.


Amb l'arribada de notícies preocupants del continent, Cèsar passarà l'hivern a la Gàl·lia. Dóna ordres que li entreguen ostatges i hi haja una situació pacífica entre
els líders tribals; disposa tot per a creuar l'estret.


Interdicit atque imperat Cassivellauno, ne Mandubracio noceat. Obsidibus acceptis, exercitum reducit ad mare, naves
invenit refectas. His deductis, quod et captivorum magnum numerum habebat et nonnullae tempestate deperierant naves,
duobus commeatibus exercitum reportare instituit.

Van complir-se totes les previsions de Cèsar i va poder creuar sense problemes a la Gàl·lia.
(CÈSAR, Guerra de les Gàl·lies V, 22, 5 – 23, 1-3).

A) TRADUCCIÓ DEL TEXT.
B) QÜESTIONS:
1a.- Anàlisi sintàctica del text.
2a.- Realitze l'anàlisi morfològica de les següents formes del text proposat: noceat, refectas, nonnullae, duobus.
3a.- Componga almenys 5 verbs llatins en total per modificació preverbial a partir de la base lèxica de interdicit i refectas. A
continuació expose almenys 5 paraules en total en qualsevol de les llengües de la Comunitat Valenciana evolucionades a partir de les
mencionades bases lèxiques o els verbs llatins compostos per vosté.
4a.- Conteste a un dels dos temes proposats: Oratòria romana; o Lírica romana.

EXERCICI B

CARACTERÍSTIQUES QUE DEFINIXEN EL DOFÍ.


Plini el vell descriu les característiques del dofí i algunes de les raons per les quals apreciar-lo.


Velocissimus omnium animalium, non solum marinorum, est delphinus, ocior volucre, acrior telo, ac, nisi multum
infra rostrum os illi esset medio paene in ventre, nullus piscium celeritatem eius evaderet. (…). Delphinus non homini
tantum amicus est, verum et musicae arti.


Inclou en la seua descripció que posseïxen mamelles, que viuen en parella i es preocupen per les seues cries; que disposen d'una veu peculiar.
(PLINI, Història Natural IX, 20 i 24).

A) TRADUCCIÓ DEL TEXT.
B) QÜESTIONS:
1a.- Anàlisi sintàctica del text.
2a.- Realitze l'anàlisi morfològica de les següents formes del text proposat: acrior, esset, piscium, musicae.
3a.- Componga almenys 5 verbs llatins en total per modificació preverbial a partir de la base lèxica de fero i duco. A continuació
expose almenys 5 paraules en total en qualsevol de les llengües de la Comunitat Valenciana evolucionades a partir de les mencionades
bases lèxiques o els verbs llatins compostos per vosté.
4a.- Conteste a un dels dos temes proposats: Teatre romà; o Historiografia romana.

SETEMBRE 2007

EXERCICI A

COSTUMS DELS GERMÀNICS (CÈSAR,Guerra de la Gàl.lia, VI, 21)

Abans Cèsar havia parlat de les divinitats dels germànics

Vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit; a parvis labori ac duritiae student. Qui diutissime
impuberes permanserunt maximam inter suos ferunt laudem: hoc ali staturam, ali vires nervosque confirmari putant.


Segueix descrivint els costums.

A) TRADUCCIÓ DEL TEXT
B) QÜESTIONS:
1a) Anàlisi sintàctica del text.
2a) Anàlisi morfològica de les següents formes que figuren al text: omnis, rei, permanserunt, hoc.
3a) Composa, almenys, 5 verbs llatins per modificació preverbial a partir de la base lèxica de ferunt i putant. A continuació
forma, almenys, 5 paraules (en total) en qualsevulla de les llengües de la Comunitat Valenciana a partir de les esmentades bases
lèxiques.
4a) Contesta a un dels dos temes proposats: Lírica romana o Teatre romà.

EXERCICI B

ALEXANDRE DE MACEDÒNIA ARRIBA FINS AL LLOC ANOMENAT “CAMPAMENT DE CIRUS” (CURCI, Vida
d’Alexandre, III, 4, 1)

Curci anota les diferències entre els exèrcits del rei persa Cirus i del macedoni Alexandre.

Interea Alexander, Abistamene Cappadociae praeposito, Ciliciam petens* cum omnibus copiis, regionem , quae
castra Cyri appellatur, pervenerat; stativa ibi habuerat Cyrus, cum adversum Croesum in Lidiam duceret.

Al.lusió a la distància entre Lídia i Cilícia, dues regions de l’Asia Menor.
* petens: part. pres. concertat de peto: “anant, adreçant-se”

A) TRADUCCIÓ DEL TEXT
B) QÜESTIONS:
1a) Anàlisi sintàctica del text.
2a) Anàlisi morfològica de les següents formes que figuren al text: castra, pervenerat, omnibus, quae.
3a) Composa, almenys, 5 verbs llatins per modificació preverbial a partir de la base lèxica de pervenerat i duceret. A
continuació forma, almenys, 5 paraules (en total) en qualsevulla de les llengües de la Comunitat Valenciana a partir de les
esmentades bases lèxiques.
4a) Contesta a un dels dos temes proposats: Èpica romana o Historiografia romana.

JUNY 2008

EXERCICI A

CÈSAR ARRIBA AL TÀMESI I ADVERTEIX LA PRESÈNCIA
DE TROPES ENEMIGUES

(Cèsar, De bello gallico V 18)
Després d'un atac frustrat els enemics es retiren.

Caesar, cognito consilio eorum, ad flumen Tamesim in fines Cassivellauni exercitum duxit; quod flumen uno omnino
loco pedibus, atque hoc aegre1, transiri potest. Eo cum venisset, animadvertit ad alteram fluminis ripam magnas esse
copias hostium instructas.

L'exèrcit romà creua el riu i envesteix amb energia l'enemic.
1atque hoc aegre = “i encara per aquest amb dificultat”

A) TRADUCCIÓ DEL TEXT
B) QÜESTIONS:
1.- Anàlisi sintàctica del text.
2.- Analitzeu morfològicament aquestes formes del text proposat: pedibus, magnas, eorum, venisset.
3.- Composeu almenys 5 verbs llatins en total per modificació preverbial a partir de la base lèxica de duxit i transiri. A
continuació exposeu almenys 5 paraules en total en qualsevulla de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana evolucionades
a partir de les bases lèxiques esmentades o dels verbs llatins que heu compost.
4.- Contesteu un dels dos temes proposats: Historiografia romana o Teatre romà.

EXERCICI B
UN AMIC DEL REI PIRROS S'OFEREIX A TRAIR-LO

(Gel·li, Noctes Atticae III 8)

Cum Pyrrus rex in terra Italia esset et unam atque alteram pugnas prospere pugnasset1, quidam Timochares, regis
Pyrri amicus, ad C. Fabricium consulem furtim venit ac praemium petivit et, si de praemio conveniret2, promisit
regem venenis necare.

El cònsol Fabrici comunica el fet al senat.
1 pugnasset = pugnavisset
2 si de praemio conveniret= “si arribaven a un acord”

A) TRADUCCIÓ DEL TEXT
B) QÜESTIONS:
1.- Anàlisi sintàctica del text.
2.- Analitzeu morfològicament aquestes formes del text proposat: regis, alteram, quidam, esset.
3.- Composeu almenys 5 verbs llatins en total per modificació preverbial a partir de la base lèxica de promisit i petivit. A
continuació exposeu almenys 5 paraules en total en qualsevulla de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana
evolucionades a partir de les bases lèxiques esmentades o dels verbs llatins que heu compost.
4.- Contesteu un dels dos temes proposats: lírica romana o oratòria romana.

SETEMBRE 2008

EXERCICI A

CÈSAR EXIGEIX L’ENTREGA D’OSTATGES
(Cèsar, De bello gallico IV 36)

L’exèrcit enemic ha patit una dura derrota.

Eodem die legati, ab hostibus missi, ad Caesarem de pace venerunt. His Caesar numerum obsidum quem ante imperaverat
duplicavit eosque in continentem adduci iussit. […]. Ipse, idoneam tempestatem nactus, paulo post mediam noctem naves solvit.

Les naus arriben incòlumes a terra ferma.

A) TRADUCCIÓ DEL TEXT
B) QÜESTIONS:
1ª.- Anàlisi sintàctica del text.
2ª.- Analitzeu morfològicament aquestes formes del text proposat: obsidum, mediam, his, imperaverat.
3ª.- Composeu almenys 5 verbs llatins en total per modificació preverbial a partir de la base lèxica de duplicavit i adduci. A continuació
exposeu almenys 5 paraules en total en qualsevulla de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana evolucionades a partir de les bases
lèxiques esmentades o dels verbs llatins que heu compost.
4ª.- Contesteu un dels dos temes proposats: èpica romana o historiografia romana.

EXERCICI B

LA DEESSA DIANA ÉS TORNADA AL SANTUARI DE SEGESTA
(Ciceró, In Verrem IV 34)

L'autor narra com segles arrere en Segesta una estàtua de Diana fou espoliada pels Cartaginesos.

Illo tempore Segestanis maxima cum cura haec ipsa Diana, de qua dicimus, redditur; reportatur Segestam; in suis antiquis
sedibus summa cum gratulatione civium et laetitia reponitur. Haec erat posita Segestae sane excelsa in basi.

L'autor realitza una descripció de l'estàtua.

A) TRADUCCIÓ DEL TEXT
B) QÜESTIONS:
1ª.- Anàlisi sintàctica del text.
2ª.- Analitzeu morfològicament aquestes formes del text proposat: Segestae, maxima, haec, redditur.
3ª.- Composeu almenys 5 verbs llatins en total per modificació preverbial a partir de la base lèxica de reportatur i reponitur. A continuació
exposeu almenys 5 paraules en total en qualsevulla de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana evolucionades a partir de les bases
lèxiques esmentades o dels verbs llatins que heu compost.
4ª.- Contesteu un dels dos temes proposats: teatre romà o oratòria romana.

JUNY 2009

EXERCICI A

AMBIÒRIX RECORRE ELS TERRITORIS VEÏNS INCITANT-LOS A LA REBELIÓ
(Cèsar, De bello Gallico V 38)

Ambiòrix ha derrotat l'exèrcit romà en una cruenta batalla.

Hac victoria sublatus Ambiorix statim cum equitatu in Advatucos, qui erant eius regno finitimi, proficiscitur; neque
noctem neque diem intermittit peditatumque subsequi iubet. Re demonstrata Advatucisque concitatis, postero die in
Nervios pervenit.

Ambiòrix convenç els nervis i junts preparen un nou atac.

A) TRADUCCIÓ DEL TEXT
B) QÜESTIONS:
1.- Anàlisi sintàctica del text.
2.- Realitzeu l'anàlisi morfològica de les següents formes del text proposat: peditatum, hac, qui, proficiscitur.
3.- Composeu almenys 5 verbs llatins en total per modificació preverbial a partir de la base lèxica de intermittit y pervenit.
A continuació exposeu almenys 5 paraules en total en qualsevulla de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana evolucionades a partir de les bases
lèxiques esmentades o dels verbs llatins que heu compost.
4.- Contesteu un dels dos temes proposats: teatre romà o oratòria romana.

EXERCICI B

ELS AL·LÒBROGES DESCOBREIXEN EL PLA DE LA CONJURACIÓ DE CATILINA
(Sal·lusti, De coniuratione Catilinae XLI 4)

El poble al·lòbroge ha decidit no aliar-se amb Catilina.

Allobroges Q. Fabio Sangae, cuius patrocinio civitas plurimum utebatur, rem omnem uti cognoverant aperiunt.
Cicero, per Sangam consilio cognito, legatis praecipit ut studium coniurationis vehementer simulent, ceteros adeant,
bene polliceantur.

Els al·lòbroges simulen donar suport als conjurats.

A) TRADUCCIÓ DEL TEXT
B) QÜESTIONS:
1.- Anàlisi sintàctica del text.
2.- Realitzeu l'anàlisi morfològica de les següents formes del text proposat: legatis, omnem, cuius, polliceantur.
3.- Composeu almenys 5 verbs llatins en total per modificació preverbial a partir de la base lèxica de cognoverant i praecipit.
A continuació exposeu almenys 5 paraules en total en qualsevulla de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana evolucionades a partir de les bases
lèxiques esmentades o dels verbs llatins que heu compost.
4.- Contesteu un dels dos temes proposats: Èpica romana o Lírica romana.

SETEMBRE 2009

EJERCICIO A

ELS GALS, REBUTJATS DUES VEGADES EN EL SEU ATAC, CERQUEN ASSESSORAMENT EN AQUELLS QUE CONEIXEN EL LLOC
(Cèsar, De bello Gallico VII 83, 1-2)

Els gals intenten trencar el setge d'Alessia, on Vercingetòrix està assetjat.

Bis cum magno detrimento repulsi Galli quid1 agant consulunt: locorum peritos adhibent; ex his superiorum
castrorum situs munitionesque cognoscunt. Erat a septentrionibus collis quem propter magnitudinem circuitus opere
circumplecti non potuerant nostri.

Els gals tornen a intentar trencar el setge atacant per altre lloc.
1 Quid es el nexo introductorio de una oración interrogativa subordinada (o indirecta) que constituye el complemento directo de consulunt: “qué hacer”.

A) TRADUCCIÓ DEL TEXT
B) QÜESTIONS:
1.- Anàlisi sintàctica del text.
2.- Realitzeu l'anàlisi morfològica de les següents formes del text proposat: circuitus, magno, his, circumplecti.
3.- Composeu almenys 5 verbs llatins en total per modificació preverbial a partir de la base lèxica de repulsi i adhibent.
A continuació exposeu almenys 5 paraules en total en qualsevulla de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana evolucionades a partir de les bases
lèxiques esmentades o dels verbs llatins que heu compost.
4.- Contesteu un dels dos temes proposats: Lírica romana o Historiografia romana.

EXERCICI B

CATILINA INTENTA FER-SE AMB EL CONSOLAT
(Sal·lusti, De coniuratione Catilinae XXVI 1)

Catilina cerca la col·laboració de gent carregada de deutes.

His rebus comparatis, Catilina nihilo minus in proximum annum consulatum petebat; sperabat, si designatus
foret, facile se ex voluntate Antonio usurum esse. Neque interea quietus erat, sed omnibus modis insidias parabat
Ciceroni.

Ciceró ha aconseguit assabentar-se dels seus plans i passa a l'acció contra Catilina.

A) TRADUCCIÓ DEL TEXT
B) QÜESTIONS:
1.- Anàlisi sintàctica del text.
2.- Realitzeu l'anàlisi morfològica de les següents formes del text proposat: consulatum, quietus, his, usurum esse.
3.- Composeu almenys 5 verbs llatins en total per modificació preverbial a partir de la base lèxica de parabat i petebat.
A continuació exposeu almenys 5 paraules en total en qualsevulla de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana evolucionades a partir de les bases
lèxiques esmentades o dels verbs llatins que heu compost.
4.- Contesteu un dels dos temes proposats: Èpica romana o Oratòria romana.

  

FREQÜÈNCIA DE TEMES GRAMATICALS EN LES PAU

(des del 97 i en els textos que no són de l'antologia)

Ablatius absoluts: 17 voltes

Participis "normals": 7(5 passat, 2present)

Oracions de relatiu: 24 (1 final + subjuntiu)

Infinitius: 19

Quod: 3(causals)

Temporals: 1

Condicionals: 3

Ne: 2

Qua (final): 1

Cum: 5

Ut: 5(4 completius, 1 modal-comparatiu)

Interrogativa indirecta: 1 (explicada en una nota)